x65/struse.natvis

12 lines
420 B
XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AutoVisualizer xmlns="http://schemas.microsoft.com/vstudio/debugger/natvis/2010">
<Type Name="strref">
<DisplayString>{string,[length]s}</DisplayString>
</Type>
<Type Name="strown&lt;*&gt;">
<DisplayString>{string,[length]s}</DisplayString>
</Type>
<Type Name="strovl">
<DisplayString>{string_ptr,[string_length]s}</DisplayString>
</Type>
</AutoVisualizer>