Add all of the supported entities to the test markdown file. They look good in the resulting Teach file.

This commit is contained in:
Jeremy Rand 2021-04-29 20:37:17 -04:00
parent 0c001196b1
commit e4778d0581
2 changed files with 315 additions and 5 deletions

View File

@ -79,6 +79,318 @@ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor i
[ref]: /url
paragraph with *emphasis* **strong** ***stremphasis***
A©&xA9;© Ӓ ꯍ
`code`
paragraph with *emphasis* **strong** ***stremphasis*** and with some `code samples embedded` in it.
### excl ! &x21;
### quot " " &x22;
### num # &x23;
### dollar $ &x24;
### percnt % &x25;
### amp & &x26;
### apos ' &x27;
### lpar ( &x28;
### rpar ) &x29;
### ast * * &x2a;
### plus + &x2b;
### comma , &x2c;
### period . &x2e;
### sol / &x2f;
### colon : &x3a;
### semi ; &x3b;
### lt < < &x3c;
### equals = &x3d;
### gt > > &x3e;
### quest ? &x3f;
### commat @ &x40;
### lsqb [ [ &x5b;
### bsol \ &x5c;
### rsqb ] ] &x5d;
### Hat ^ &x5e;
### lowbar _ &x5f;
### grave ` ` &x60;
### lcub { { &x7b;
### verbar | | | &x7c;
### rcub } } &x7d;
### iexcl ¡ &xa1;
### cent ¢ &xa2;
### pound £ &xa3;
### curren ¤ &xa4;
### yen ¥ &xa5;
### sect § &xa7;
### Dot ¨ ¨ ¨ ¨ &xa8;
### copy © © &xa9;
### ordf ª &xaa;
### laquo « &xab;
### not ¬ &xac;
### reg ® &circleR; ® &xae;
### macr ¯ ‾ ¯ &xaf;
### deg ° &xb0;
### plusmn ± ± ± &xb1;
### acute ´ ´ &xb4;
### micro µ &xb5;
### para ¶ &xb6;
### middot · · · &xb7;
### cedil ¸ ¸ &xb8;
### ordm º &xba;
### raquo » &xbb;
### iquest ¿ &xbf;
### Agrave À &xc0;
### Aacute Á &xc1;
### Acirc  &xc2;
### Atilde à &xc3;
### Auml Ä &xc4;
### Aring Å &xc5;
### AElig Æ &xc6;
### Ccedil Ç &xc7;
### Egrave È &xc8;
### Eacute É &xc9;
### Ecirc Ê &xca;
### Euml Ë &xcb;
### Igrave Ì &xcc;
### Iacute Í &xcd;
### Icirc Î &xce;
### Iuml Ï &xcf;
### Ntilde Ñ &xd1;
### Ograve Ò &xd2;
### Oacute Ó &xd3;
### Ocirc Ô &xd4;
### Otilde Õ &xd5;
### Ouml Ö &xd6;
### Oslash Ø &xd8;
### Ugrave Ù &xd9;
### Uacute Ú &xda;
### Ucirc Û &xdb;
### Uuml Ü &xdc;
### szlig ß &xdf;
### agrave à &xe0;
### aacute á &xe1;
### acirc â &xe2;
### atilde ã &xe3;
### auml ä &xe4;
### aring å &xe5;
### aelig æ &xe6;
### ccedil ç &xe7;
### egrave è &xe8;
### eacute é &xe9;
### ecirc ê &xea;
### euml ë &xeb;
### igrave ì &xec;
### iacute í &xed;
### icirc î &xee;
### iuml ï &xef;
### ntilde ñ &xf1;
### ograve ò &xf2;
### oacute ó &xf3;
### ocirc ô &xf4;
### otilde õ &xf5;
### ouml ö &xf6;
### divide ÷ ÷ &xf7;
### oslash ø &xf8;
### ugrave ù &xf9;
### uacute ú &xfa;
### ucirc û &xfb;
### uuml ü &xfc;
### yuml ÿ &xff;
### dagger † &x2020;
### bull • • &x2022;
### trade ™ ™ &x2122;
### ne ≠ ≠ &x2260;
### infin ∞ &x221e;
### le ≤ ≤ &LessEqual; &x2264;
### ge ≥ ≥ ≥ &x2265;
### part ∂ ∂ &x2202;
### sum ∑ ∑ &x2211;
### prod ∏ ∏ &x220f;
### pi π &x3c0;
### int ∫ ∫ &x222b;
### Omega Ω &x3a9;
### radic √ √ &x221a;
### fnof ƒ &x192;
### asymp ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ &x2248;
### Delta Δ &x394;
### hellip … … &x2026;
### OElig Π&x152;
### oelig œ &x153;
### ndash – &x2013;
### mdash — &x2014;
### ldquo “ “ &x201c;
### rdquo ” ” ” &x201d;
### lsquo ‘ ‘ &x2018;
### rsquo ’ ’ ’ &x2019;
### loz ◊ ◊ &x25ca;
### Yuml Ÿ &x178;
### frasl ⁄ &x2044;
### lsaquo ‹ &x2039;
### rsaquo › &x203a;
### filig fi &xfb01;
### fllig fl &xfb02;
### Dagger ‡ ‡ &x2021;
### lsquor ‚ ‚ &x201a;
### ldquor „ „ &x201e;
### permil ‰ &x2030;
### Apple &xf8ff;
### imath ı ı &x131;
### circ ˆ &x2c6;
### tilde ˜ ˜ &x2dc;
### breve ˘ ˘ &x2d8;
### dot ˙ ˙ &x2d9;
### ring ˚ &x2da;
### dblac ˝ ˝ &x2dd;
### ogon ˛ &x2db;
### caron ˇ ˇ &x2c7;

View File

@ -290,8 +290,6 @@ static tEntity entities[] = {
{ "˛", 0xfe, 0x2db },
{ "ˇ", 0xff, 0x2c7 },
{ "ˇ", 0xff, 0x2c7 },
// GS_TODO - Test each of these entities.
};
// Implementation